90 Giây Để Nhớ và Phân Biệt Katakana Shi-Tsu và N-So!

Việc nhớ và phân biệt những chữ cái Katakata này thật khó! Nhưng đừng lo, ShareWis sẽ giúp bạn chỉ trong 90 giây.
90 seconds to learn Japanese vocabulary - Theme: Appearance! 90 seconds to learn Japanese vocabulary - Theme: Appearance!
90 seconds to learn common Kansai-ben words! 90 seconds to learn common Kansai-ben words!
90 seconds to learn how to use lineworks effectively in manga 90 seconds to learn how to use lineworks effectively in manga
90 seconds to learn about eyestrain and short-sighted 90 seconds to learn about eyestrain and short-sighted