90 Giây Để Nhớ và Phân Biệt Katakana Shi-Tsu và N-So!

Việc nhớ và phân biệt những chữ cái Katakata này thật khó! Nhưng đừng lo, ShareWis sẽ giúp bạn chỉ trong 90 giây.
Learn about the chirping of a cricket (Korogi) in 90 seconds Learn about the chirping of a cricket (Korogi) in 90 seconds
90 seconds to learn Japanese vocabulary - Theme: Cooking! 90 seconds to learn Japanese vocabulary - Theme: Cooking!
90 seconds to get to know BJT: Business Japanese Proficiency Test 90 seconds to get to know BJT: Business Japanese Proficiency Test
90 seconds to learn about Japanese Holidays! 90 seconds to learn about Japanese Holidays!