90 Giây Để Tìm Hiểu Về Lời Từ Chối Trong Tiếng Nhật!

Tại Nhật Bản, nói lời từ chối cũng là một nghệ thuật! Cùng tìm hiểu những dấu hiệu của lời từ chối trong tiếng Nhật nhé!
Understand difference between RGB and CMYK in 90 sec Understand difference between RGB and CMYK in 90 sec
Learn how to shoko (offer incense) in 90 seconds Learn how to shoko (offer incense) in 90 seconds
Learn Japanese Senkohanabi (Sparkler) in 90 seconds Learn Japanese Senkohanabi (Sparkler) in 90 seconds
90 seconds to learn the rule of thirds to take photos 90 seconds to learn the rule of thirds to take photos