90 Giây Để Tìm Hiểu Về Lời Từ Chối Trong Tiếng Nhật!

Tại Nhật Bản, nói lời từ chối cũng là một nghệ thuật! Cùng tìm hiểu những dấu hiệu của lời từ chối trong tiếng Nhật nhé!
Learn Japanese tea ceremony etiquette for guests in 90 seconds Learn Japanese tea ceremony etiquette for guests in 90 seconds
Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Appearance! Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Appearance!
Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Animals! Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Animals!
90 seconds to learn what you should wear for funerals in Japan 90 seconds to learn what you should wear for funerals in Japan