90 Giây Để Tìm Hiểu Về Lời Từ Chối Trong Tiếng Nhật!

Tại Nhật Bản, nói lời từ chối cũng là một nghệ thuật! Cùng tìm hiểu những dấu hiệu của lời từ chối trong tiếng Nhật nhé!
Khóa học Tiếng Nhật trực tuyến cấp độ N5 - JLPT N5 Level
Understand difference between RGB and CMYK in 90 sec Understand difference between RGB and CMYK in 90 sec
Get to know the BJT in 90 seconds: Business Japanese Proficiency Get to know the BJT in 90 seconds: Business Japanese Proficiency
Learn letter writing etiquette in Japanese; onchu and sama in 90 sec Learn letter writing etiquette in Japanese; onchu and sama in 90 sec
Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Fruit! Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Fruit!