90 Giây Để Tìm Hiểu Về Lời Từ Chối Trong Tiếng Nhật!

Tại Nhật Bản, nói lời từ chối cũng là một nghệ thuật! Cùng tìm hiểu những dấu hiệu của lời từ chối trong tiếng Nhật nhé!
90 seconds to understand what an elevator pitch is 90 seconds to understand what an elevator pitch is
Learn Japanese Senkohanabi (Sparkler) in 90 seconds Learn Japanese Senkohanabi (Sparkler) in 90 seconds
90 seconds to learn Japanese vocabulary - Theme: Cooking! 90 seconds to learn Japanese vocabulary - Theme: Cooking!
90 seconds to learn how to make sake -  sake brewing process 90 seconds to learn how to make sake - sake brewing process