Hiểu được sự khác biệt giữa RGB và CMYK trong 90 giây

Bạn đã bao giờ nghe "CMYK" và "RGB"? Hiểu được sự khác biệt trong 90 giây!
Khóa học Tiếng Nhật trực tuyến cấp độ N4 - JLPT N4 Level
Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Trains! Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Trains!
Learn about eyestrain and short-sightedness in 90 seconds Learn about eyestrain and short-sightedness in 90 seconds
Learn about a Japanese Castle (Shiro) in 90 seconds Learn about a Japanese Castle (Shiro) in 90 seconds
Learn about Senchadou in 90 seconds Learn about Senchadou in 90 seconds