90 giây để hiểu về hành vi mua bán tài khoản trái phép

Tìm hiểu về NẠN MUA BÁN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG BẤT HỢP PHÁP tại Nhật Bản trong 90 giây.
Khóa học Tiếng Nhật trực tuyến cấp độ N5 - JLPT N5 Level
Learn how to draw concentrated linework in 90 seconds Learn how to draw concentrated linework in 90 seconds
Learn what the 12-hue color wheel is in 90 seconds Learn what the 12-hue color wheel is in 90 seconds
Understand difference between RGB and CMYK in 90 sec Understand difference between RGB and CMYK in 90 sec
Understand what an elevator pitch is in 90 seconds Understand what an elevator pitch is in 90 seconds