90 giây để hiểu về hành vi mua bán tài khoản trái phép

Tìm hiểu về NẠN MUA BÁN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG BẤT HỢP PHÁP tại Nhật Bản trong 90 giây.
Khóa học Tiếng Nhật trực tuyến cấp độ N5 - JLPT N5 Level
Learn how to read a Japanese Calendar in 90 seconds Learn how to read a Japanese Calendar in 90 seconds
Understand difference between RGB and CMYK in 90 sec Understand difference between RGB and CMYK in 90 sec
Get to know the BJT in 90 seconds: Business Japanese Proficiency Get to know the BJT in 90 seconds: Business Japanese Proficiency
90 seconds to learn what you should wear for funerals in Japan 90 seconds to learn what you should wear for funerals in Japan