90 giây để tìm hiểu văn hoá “Omotenashi” Nhật Bản

“Omotenashi” là một trong những đặc trưng nổi tiếng nhất của Nhật Bản. Nhưng bạn có thực sự hiểu về văn hoá này một cách đầy đủ?
Learn about a Japanese Castle (Shiro) in 90 seconds Learn about a Japanese Castle (Shiro) in 90 seconds
Learn about the chirping of a cricket (Korogi) in 90 seconds Learn about the chirping of a cricket (Korogi) in 90 seconds
90 seconds to learn about Japanese Holidays! 90 seconds to learn about Japanese Holidays!
90 seconds to learn how to play a basic drum fill 90 seconds to learn how to play a basic drum fill