90 Giây Để Học Tìm Hiểu Về kịch Noh - Nhật Bản!

Loại hình nghệ thuật nổi tiếng của Nhật Bản - kịch Noh, bạn đã từng nghe thấy? Nếu chưa, hãy cùng tìm hiểu về kịch Noh trong 90 giây!
Learn letter writing etiquette in Japanese; onchu and sama in 90 sec Learn letter writing etiquette in Japanese; onchu and sama in 90 sec
Learn how to draw illustrations in CLIP STUDIO PAINT in 90 seconds Learn how to draw illustrations in CLIP STUDIO PAINT in 90 seconds
90 seconds to learn Japanese vocabulary - Theme: Train! 90 seconds to learn Japanese vocabulary - Theme: Train!
90 seconds to learn how to draw a concentrated linework 90 seconds to learn how to draw a concentrated linework