90 giây để tìm hiểu cách sử dụng linework trong manga

Hãy tìm hiểu định nghĩa linework trong manga và cách sử dụng chúng thật chính xác.
Learn what the 12-hue color wheel is in 90 seconds Learn what the 12-hue color wheel is in 90 seconds
Learn how to shoko (offer incense) in 90 seconds Learn how to shoko (offer incense) in 90 seconds
Learn Japanese tea ceremony etiquette for guests in 90 seconds Learn Japanese tea ceremony etiquette for guests in 90 seconds
90 seconds to learn how to play a basic drum fill 90 seconds to learn how to play a basic drum fill