Tìm hiểu về Lâu đài Nhật Bản (Shiro) trong 90 giây

Hãy tìm hiểu về lâu đài Nhật Bản (Shiro) chỉ trong 90 giây. Bạn sẽ học Yagura, Tensyu và Hori là gì trong khóa học này.
Learn what the 12-hue color wheel is in 90 seconds Learn what the 12-hue color wheel is in 90 seconds
Learn about Noh - traditional art of Japan - in 90 seconds! Learn about Noh - traditional art of Japan - in 90 seconds!
Get to know the BJT in 90 seconds: Business Japanese Proficiency Get to know the BJT in 90 seconds: Business Japanese Proficiency
Learn how to play a basic drum fill in 90 seconds Learn how to play a basic drum fill in 90 seconds