90 giây để học từ vựng Tiếng Nhật - Tàu điện!

Description: Cùng học và rà soát những từ vựng thuộc chủ đề Tàu điện chỉ trong 90 giây nhé!
Learn how to shoko (offer incense) in 90 seconds Learn how to shoko (offer incense) in 90 seconds
90 seconds to learn Japanese vocabulary - Theme: Date! 90 seconds to learn Japanese vocabulary - Theme: Date!
90 seconds to learn how to use lineworks effectively in manga 90 seconds to learn how to use lineworks effectively in manga
90 seconds to learn the rule of thirds to take photos 90 seconds to learn the rule of thirds to take photos