90 giây để học từ vựng Tiếng Nhật - Tàu điện!

Description: Cùng học và rà soát những từ vựng thuộc chủ đề Tàu điện chỉ trong 90 giây nhé!
Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Cooking! Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Cooking!
90 seconds to learn Japanese vocabulary - Electric appliance! 90 seconds to learn Japanese vocabulary - Electric appliance!
Understand the differences between HTTP and HTTPS in 90 seconds Understand the differences between HTTP and HTTPS in 90 seconds
90 seconds to learn what you should wear for funerals in Japan 90 seconds to learn what you should wear for funerals in Japan