90 giây để học từ vựng Tiếng Nhật - Tàu điện!

Description: Cùng học và rà soát những từ vựng thuộc chủ đề Tàu điện chỉ trong 90 giây nhé!
Khóa học Tiếng Nhật trực tuyến cấp độ N5 - JLPT N5 Level
90 seconds to learn Japanese vocabulary - Electric appliance! 90 seconds to learn Japanese vocabulary - Electric appliance!
Learn about Japanese Holidays in 90 seconds! Learn about Japanese Holidays in 90 seconds!
Learn about “Omotenashi” Culture in Japan in 90 seconds Learn about “Omotenashi” Culture in Japan in 90 seconds
Learn about Japanese Senkohanabi (Sparklers) in 90 seconds Learn about Japanese Senkohanabi (Sparklers) in 90 seconds