Học trong 90 giây! Làm thế nào để shoko

Shoko là một thói quen tang lễ truyền thống của người Nhật. Hãy học cách Shoko chỉ trong 90 giây.
Learn about Japanese Senkohanabi (Sparklers) in 90 seconds Learn about Japanese Senkohanabi (Sparklers) in 90 seconds
Learn about the VSCO photo-editing app in 90 seconds Learn about the VSCO photo-editing app in 90 seconds
Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Appearance! Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Appearance!
90 seconds to learn what you should wear for funerals in Japan 90 seconds to learn what you should wear for funerals in Japan