90 giây để tìm hiểu về bệnh mỏi mắt và cận thị

Các công việc gây căng thẳng mắt, chẳng hạn như làm việc trên máy tính, gây các bệnh về mắt. Tìm hiểu cách điều trị mắt.
90 seconds to learn Japanese vocabulary - Theme: Date! 90 seconds to learn Japanese vocabulary - Theme: Date!
90 seconds to learn Japanese vocabulary - Theme: Appearance! 90 seconds to learn Japanese vocabulary - Theme: Appearance!
90 seconds to learn how to play a basic drum fill 90 seconds to learn how to play a basic drum fill
90 seconds to learn about eyestrain and short-sighted 90 seconds to learn about eyestrain and short-sighted