Học trong 90 giây! Vòng tuần hoàn màu sắc

Một "Vòng tuần hoàn màu sắc" là một sự sắp xếp hình vòng của dải quang phổ màu sắc. Hãy học nó trong 90 giây!
Khóa học Tiếng Nhật trực tuyến cấp độ N1 - JLPT N1 Level
Learn how to apply screentones to manga in 90 seconds Learn how to apply screentones to manga in 90 seconds
Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Animals! Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Animals!
Learn how to play a basic drum fill in 90 seconds Learn how to play a basic drum fill in 90 seconds
Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Date! Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Date!