Học trong 90 giây! Vòng tuần hoàn màu sắc

Một "Vòng tuần hoàn màu sắc" là một sự sắp xếp hình vòng của dải quang phổ màu sắc. Hãy học nó trong 90 giây!
Understand difference between RGB and CMYK in 90 sec Understand difference between RGB and CMYK in 90 sec
Learn about the chirping of a cricket (Korogi) in 90 seconds Learn about the chirping of a cricket (Korogi) in 90 seconds
Learn how to use lineworks effectively in manga in 90 seconds Learn how to use lineworks effectively in manga in 90 seconds
Learn how to apply screentones to manga in 90 seconds Learn how to apply screentones to manga in 90 seconds