Tiếng kêu của các loài dế (Korogi) trong 90 giây

Chúng ta thường nghe thấy tiếng kêu của dế vào mùa thu. Tuy nhiên đó là tiếng kêu của loài dế nào? Liệu bạn có biết?
Learn about the chirping of a cricket (Korogi) in 90 seconds Learn about the chirping of a cricket (Korogi) in 90 seconds
90 seconds to learn about Noh - traditional art of Japan! 90 seconds to learn about Noh - traditional art of Japan!
90 seconds to learn how to play the 8th note rock beat 90 seconds to learn how to play the 8th note rock beat
90 seconds to learn what you should wear for funerals in Japan 90 seconds to learn what you should wear for funerals in Japan