90 giây để phân biệt được mắt mệt mỏi và mỏi mắt

Bạn có biết sự khác biệt giữa mỏi mắt và mỏi mắt không? Hãy hiểu sự khác biệt và kiến ​​thức chính xác về bệnh về mắt.
Khóa học Tiếng Nhật trực tuyến cấp độ N5 - JLPT N5 Level
90 seconds to learn what you should wear for funerals in Japan 90 seconds to learn what you should wear for funerals in Japan
Learn the Business Model Canvas in 90 seconds Learn the Business Model Canvas in 90 seconds
Learn about a Japanese Castle (Shiro) in 90 seconds Learn about a Japanese Castle (Shiro) in 90 seconds
Learn letter writing etiquette in Japanese; onchu and sama in 90 sec Learn letter writing etiquette in Japanese; onchu and sama in 90 sec